Údolní 8, příspěvková organizace

3. května 2022 Zápis do mateřské školy

V úterý dne 3. května 2022 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v kanceláři
na 1. podlaží (horní vchod do budovy MŠ) podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

Informace k podávání žádostí jsou ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněnou žádost a povinnou přílohu k žádosti (potvrzení od lékaře), předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte k ověření údajů.

Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží také doklad
o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o trvalém bydlišti a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Zákonnému zástupci dítěte budou předány podrobné informace o průběhu správního řízení v písemné formě (přidělení registračního čísla, termín a způsob zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, způsob doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče
a způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče).