Údolní 8, příspěvková organizace

INFORMACE PRO RODIČE –
OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD 12. DUBNA 2021

Vážení rodiče,

na základě zaslaných informací z MŠMT a v souladu
s vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví obnovujeme od pondělí 12. dubna 2021 provoz ve všech čtyřech třídách mateřské školy v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Každodenní docházka je umožněna pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a mladším dětem zákonných zástupců vybraných profesí, kteří doloží ředitelce MŠ potvrzení zaměstnavatele.

Výjimka se vztahuje na tyto profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická jednoletá nebo Praktická dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Vzhledem k omezené kapacitě tříd (15 dětí) žádáme zákonné zástupce dětí
výše jmenovaných profesí o nahlášení zájmu o docházku dítěte ředitelce MŠ
telefon MŠ: 516 414 703, e-mail MŠ: ms_udolni@blansko.cz
Se zákonným zástupcem bude projednáno, do které třídy bude dítě zařazeno.

Provozní doba v jednotlivých třídách od 12. dubna 2021

třída U berušky pondělí až pátek: 6:00 – 16:30 hod

třída U motýlka pondělí až pátek: 6:00 – 16:30 hod

třída U koťátka pondělí až pátek: 6:00 – 15:30 hod

třída U sluníčka pondělí, čtvrtek: 6:00 – 15:00 hod, úterý, středa, pátek: 7:00 – 15:00 hod

(upozorňujeme rodiče na možné změny – krácení uvedené provozní doby jednotlivých tříd  z organizačních důvodů, nedostatečného personálního zajištění)

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Nadále zůstávají v platnosti opatření nastavená od 1. září 2020 – přísnější ranní filtr včetně měření teploty dítěte, organizace úklidu a stravování.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Zaměstnanci mateřské školy mají nyní povinnost nosit respirátor.

Děti vstupují do budovy MŠ s rouškou, odkládají ji až v šatně, v den testování až v okamžiku po provedeném negativním testu. Během dne v mateřské škole děti nemají povinnost roušku nosit.

TESTOVÁNÍ

Dítě může být přítomno v MŠ pouze za splnění podmínek povinného neinvazivního testování. Testování se neúčastní dítě, pokud jeho zákonný zástupce prokazatelně doloží ředitelce MŠ  potvrzení (od lékaře nebo zprávu z laboratoře o neuplynutí více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).

Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, dítěti test  provede zákonný zástupce, popř. pověřená osoba. Pokud se dítě neúčastní testování v tyto dny, zákonný zástupce je povinen provést dítěti test první den přítomnosti v MŠ, dále se pokračuje v testování dle stanoveného rozvrhu. Prostor určený pro testování před šatnou jednotlivých tříd je omezen pouze
pro 3 děti a 3 doprovázející osoby. Dobu trvání s vyhodnocením testu odhadujeme
asi na 20 minut.

V den testování nemohou rodiče vstupovat do prostoru šatny, učitelka si převezme dítě
po zjištění negativního výsledku testu.

Návod k testování – leták

VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo děti a zaměstnance) v době provozu školy – se děje pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.