Údolní 8, příspěvková organizace

Informace k zahájení nového školního roku od 1. září 2021

Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2021 řídí Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a podrobnými informacemi MŠMT k organizačnímu zajištění chodu škol s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.

Cílem těchto preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol v oblasti provozní a osobní hygieny a režimových opatření. Tato preventivní opatření jsou v provozu naší mateřské školy již dlouhodobě zavedena. Umožňují tak minimalizovat rozsah restriktivních opatření v případě výskytu onemocnění Covid-19 v MŠ, tzn. především rozsah uložených karanténních opatření ze strany místně příslušné hygienické stanice.

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně na podzim
a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí – měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

U dětí, které trpí alergií, rodiče doloží písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

V souladu s vývojem situace Vás budou průběžně informovat paní učitelky, aktuální informace najdete také na webových stránkách MŠ a na nástěnkách ve vchodech
a šatnách dětí.

Zaměstnanci, děti, jejich zákonní zástupci a další osoby jsou povinni se řídit vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 Společně s Vámi chceme udělat vše pro to, aby epidemiologická situace ovlivňovala vzdělávání dětí v naší mateřské škole co nejméně.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.