Údolní 8, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy: od 6,00 hodin do 16,30 hodin.
Od 6,00 hodin do 7,00 hodin se děti scházejí ve třídě na 2. podlaží.
Od 7,00 hodin je v provozu také jedna ze tříd na 1. podlaží. Od 7,30 hodin jsou v provozu již všechny čtyři třídy na obou podlažích.
Při ranním scházení rodiče osobně předávají dítě paní učitelce, vyčkají po dobu ranního filtru, než bude dítěti změřena teplota a paní učitelka si dítě převezme.

Doporučená doba pro scházení dětí v mateřské škole je do 8,00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin: 8,00
až 12,00 hodin.

Přihlašování a ohlašování dítěte z docházky a ze školního stravování:
nejpozději do 7,00 hodin (telefonicky: 516 414 703), zaznamenání v sešitu (šatna)

Pokud bude dítě odcházet z MŠ po obědě – rodiče sdělují:
nejpozději do 8,00 hodin – rodiče nehradí sazbu za odpolední svačinu

Pokud rodiče předem nenahlásí a dítě odchází po obědě – svačinu hradí, ale nedostává
ji s sebou.

Vyzvedávání dětí po obědě:
v době od 12:30 hodin do 12:45 hodin

Vyzvedávání dětí odpoledne:
v době od 14,30 hodin do 16,30 hodin, po předchozí domluvě i dříve

Odpoledne jsou děti do 15:00 hodin ve své třídě, od 15:00 hodin do 15:30 hodin jsou spojeny v jedné třídě na podlaží.
Od 15:30 hodin jsou již všechny děti spojeny ve třídě na 1. podlaží.
Děti se zde do 16:30 hodin rozcházejí.
Při odpoledním vyzvedávání paní učitelka předává děti osobně rodičům, popř. dalším osobám, pokud jsou uvedeny v „Pověření“.

Budova MŠ není volně přístupná. V době určené pro přijímání a vyzvedávání dětí,
i během dne je vstup rodičů a dalších osob do budovy zajištěn pomocí komunikačního zařízení a dálkového otevírání dveří.

Zákonní zástupci vypisují na začátku školního roku tiskopis „Pověření k vyzvedávání dítěte z mateřské školy“ jinou dospělou osobou.
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka předá osobně jeho zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.