Údolní 8, příspěvková organizace

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy: od 6,00 hodin do 16,30 hodin.

Od 6,00 hodin do 7,00 hodin se děti scházejí ve třídě na 2. podlaží.

Od 7,00 hodin je v provozu také jedna ze tříd na 1. podlaží. Od 7,30 hodin jsou v provozu již všechny čtyři třídy na obou podlažích.
Při ranním scházení rodiče osobně předávají dítě paní učitelce u vstupu do třídy.

Doporučená doba pro scházení dětí v mateřské škole je do 8,00 hodin.

Povinné předškolní vzdělávání v rozsahu 4 nepřetržitých hodin: 8,00 až 12,00 hodin.

Přihlašování a ohlašování dítěte z docházky a ze školního stravování:
nejpozději do 7,00 hodin (telefon do MŠ: 516 414 703)

Pokud bude dítě odcházet z MŠ po obědě – rodiče sdělují:
nejpozději do 8,00 hodin – rodiče nehradí sazbu za odpolední svačinu

Pokud rodiče předem nenahlásí a dítě odchází po obědě – svačinu hradí, ale nedostává ji s sebou.

Vyzvedávání dětí po obědě:
v době od 12,30 hodin do 12,45 hodin

Vyzvedávání dětí odpoledne:
v době od 14,30 hodin do 16,30 hodin, po předchozí domluvě i dříve

Odpoledne, pokud počasí dovolí, s dětmi pobýváme na školní zahradě, na vstupních dveřích je informace, že jsme na zahradě.

Pokud jsme odpoledne ve třídách, od 15,30 hodin jsou všechny děti spojeny ve třídě na 1. podlaží. Zde se děti do 16,30 hodin rozcházejí.
Do budovy MŠ není volný přístup, rodiče zvoní na třídu, ohlašují se a vyzvedávají si dítě osobně u paní učitelky ve třídě.

Budova MŠ není volně přístupná. V době určené pro přijímání a vyzvedávání dětí, i během dne je vstup rodičů a dalších osob do budovy zajištěn pomocí komunikačního zařízení a dálkového otevírání dveří.

Zákonní zástupci vypisují na začátku školního roku tiskopis „Pověření k vyzvedávání dítěte“ z mateřské školy jinou pověřenou osobou.
Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem až do doby, kdy je učitelka mateřské školy předá osobně jeho zákonnému zástupci nebo jiné pověřené osobě.