Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

INFORMACE PRO RODIČE –
OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD 12. DUBNA 2021

Vážení rodiče,

na základě zaslaných informací z MŠMT a v souladu
s vydanými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví obnovujeme od pondělí 12. dubna 2021 provoz ve všech čtyřech třídách mateřské školy v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Každodenní docházka je umožněna pouze dětem, které plní povinné předškolní vzdělávání a mladším dětem zákonných zástupců vybraných profesí, kteří doloží ředitelce MŠ potvrzení zaměstnavatele.

Výjimka se vztahuje na tyto profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická jednoletá nebo Praktická dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Vzhledem k omezené kapacitě tříd (15 dětí) žádáme zákonné zástupce dětí
výše jmenovaných profesí o nahlášení zájmu o docházku dítěte ředitelce MŠ
telefon MŠ: 516 414 703, e-mail MŠ: ms_udolni@blansko.cz
Se zákonným zástupcem bude projednáno, do které třídy bude dítě zařazeno.

Provozní doba v jednotlivých třídách od 12. dubna 2021

třída U berušky pondělí až pátek: 6:00 – 16:30 hod

třída U motýlka pondělí až pátek: 6:00 – 16:30 hod

třída U koťátka pondělí až pátek: 6:00 – 15:30 hod

třída U sluníčka pondělí, čtvrtek: 6:00 – 15:00 hod, úterý, středa, pátek: 7:00 – 15:00 hod

(upozorňujeme rodiče na možné změny – krácení uvedené provozní doby jednotlivých tříd  z organizačních důvodů, nedostatečného personálního zajištění)

HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ

Nadále zůstávají v platnosti opatření nastavená od 1. září 2020 – přísnější ranní filtr včetně měření teploty dítěte, organizace úklidu a stravování.

Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy MŠ zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Zaměstnanci mateřské školy mají nyní povinnost nosit respirátor.

Děti vstupují do budovy MŠ s rouškou, odkládají ji až v šatně, v den testování až v okamžiku po provedeném negativním testu. Během dne v mateřské škole děti nemají povinnost roušku nosit.

TESTOVÁNÍ

Dítě může být přítomno v MŠ pouze za splnění podmínek povinného neinvazivního testování. Testování se neúčastní dítě, pokud jeho zákonný zástupce prokazatelně doloží ředitelce MŠ  potvrzení (od lékaře nebo zprávu z laboratoře o neuplynutí více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).

Testování bude probíhat pravidelně 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, dítěti test  provede zákonný zástupce, popř. pověřená osoba. Pokud se dítě neúčastní testování v tyto dny, zákonný zástupce je povinen provést dítěti test první den přítomnosti v MŠ, dále se pokračuje v testování dle stanoveného rozvrhu. Prostor určený pro testování před šatnou jednotlivých tříd je omezen pouze
pro 3 děti a 3 doprovázející osoby. Dobu trvání s vyhodnocením testu odhadujeme
asi na 20 minut.

V den testování nemohou rodiče vstupovat do prostoru šatny, učitelka si převezme dítě
po zjištění negativního výsledku testu.

Návod k testování – leták

VSTUP TŘETÍCH OSOB (mimo děti a zaměstnance) v době provozu školy – se děje pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi.

Zápis do mateřské školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo s ohledem na aktuální vývoj pandemie metodické doporučení pro konání zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech od 3. května
do 14. května 2021.

Bližší informace k organizaci zápisu a formuláře k podávání žádosti
k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení na webových stránkách MŠ nejpozději do 6. dubna 2021.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.

Prázdninový provoz v mateřské škole

Rada města Blanska odsouhlasila harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2021.

Mateřská škola bude mít provoz:

od 1. července do 23. července

a od 23. srpna do 31. srpna 2021. 

V době od 26. července do 20. srpna 2021 bude MŠ uzavřena.

Mateřská škola nebude přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce děti z jiných blanenských mateřských škol.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 420,- Kč a za měsíc srpen na částku 180,- Kč.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE –
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 1. BŘEZNA 2021

Vážení rodiče,
na základě usnesení vlády ze dne 26. února 2021 se omezuje provoz mateřské školy podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021

INFORMACE PRO RODIČE – ZAMĚSTNANCE SLOŽEK IZS

V Blansku je pro potřeby rodičů, kteří jsou zaměstnanci složek integrovaného záchranného systému, zajištěna péče pro děti od 3 do 10 let věku.

Poskytuje ji Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26.

Bližší informace naleznete na webových stránkách školy: www.zsdvorska.cz

Kontakty:
e-mail: krumnikl@zsdvorska.com
telefon: 516 418 675

INFORMACE K DISTANČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Od pondělí 1. března 2021 má mateřská škola povinnost poskytovat dětem
v povinném předškolním vzdělávání výuku distančním způsobem a děti mají povinnost se výuky účastnit.

Paní učitelky z jednotlivých tříd budou telefonicky kontaktovat zákonné zástupce těchto dětí a podají bližší informace.

INFORMACE PRO RODIČE

Stanovení výše úplaty za měsíc březen

z důvodu přerušení provozu MŠ od 1. března bude výše úplaty za tento měsíc stanovena
v souladu s Vnitřním předpisem o úplatě za předškolní vzdělávání.

Vyzvednutí oblečení a věcí dětí

je možné v pondělí 1. března a v úterý 2. března v době od 7:00 hodin do 15:00 hodin, popř. v dalších dnech po telefonické domluvě.

Vážení rodiče, děkujeme za pochopení.

Sledujte prosím webové stránky naší mateřské školy.

S přáním pevného zdraví nám všem
Mgr. Miloslava Charvátová
ředitelka MŠ

Přejeme Vám Vánoce provoněné úsměvem, pohodou –
a do nového roku 2021 stále šťastnou hvězdu nad hlavou, pevnou zemi pod nohama, dobrý pocit na srdci a hřejivé chvíle s nejbližšími.

                                                                              zaměstnanci mateřské školy

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

V úterý 22. prosince 2020 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy. Provoz zahájíme v pondělí dne 4. ledna 2021.

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE –
OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD STŘEDY 4. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče,

od středy 4. listopadu 2020 jsou v provozu všechny čtyři třídy mateřské školy.

Provozní doba MŠ: od 6:00 do 16:30 hodin

Za vzniklé komplikace spojené s přerušením provozu MŠ se omlouváme.

Mgr. Miloslava Charvátová
ředitelka MŠ

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE –
PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY
OD PONDĚLÍ 2. LISTOPADU 2020

Vážení rodiče, z důvodu nedostačujícího personálního zajištění mateřské školy

přerušujeme provoz mateřské školy od pondělí 2. listopadu 2020
do odvolání.

Rodiče dětí jsou postupně informováni telefonicky. Sledujte prosím webové stránky MŠ, kde budou aktualizovány další informace.

Za vzniklé komplikace spojené s přerušením provozu MŠ se omlouváme. Děkujeme za pochopení.

S přáním pevného zdraví nám všem

Mgr. Miloslava Charvátová
ředitelka MŠ

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pro případ nedostačujícího personálního zajištění mateřské školy z důvodu ošetřování člena rodiny nebo pracovních neschopností zaměstnanců MŠ

hledáme zájemce o práci na DPP – učitelky MŠ (nutná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících), kuchařky a uklízečky.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku MŠ přes e-mail: ms_udolni@blansko.cz nebo na tel. čísle 516 414 703.

31. srpna 2020 Adaptační setkání

V pondělí dne 31. srpna proběhne ADAPTAČNÍ SETKÁNÍ.

Rodiče nově přijatých dětí se mohou s dětmi přijít podívat do své třídy
a seznámit se s prostředím a také s učitelkami, které se dětem ve školním roce 2020/2021 budou věnovat.

Od 15:00 hodin se těšíme na Vaši návštěvu ve třídě U koťátka a U sluníčka.

Od 16:00 hodin se těšíme na Vaši návštěvu ve třídě U berušky a U motýlka.

Informace k zahájení nového školního roku od 1. září 2020

Zaměstnanci, děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni se řídit aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem
Sars-CoV-2.

Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2020 řídí Manuálem MŠMT, který obsahuje informace, doporučení a povinnosti dané platnými právními předpisy.

Společně s Vámi chceme udělat vše pro to, aby epidemiologická situace ovlivňovala vzdělávání dětí v naší mateřské škole co nejméně.

V souladu s vývojem situace Vás budou průběžně informovat paní učitelky.

Aktuální informace najdete na nástěnkách ve vchodech a šatnách dětí
a také na webových stránkách MŠ.

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně
na podzim a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí – měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě
se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

U dětí, které trpí alergií, rodiče doloží písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.