Údolní 8, příspěvková organizace

Aktuality

Prázdninový provoz v mateřské škole

Dle schváleného harmonogramu bude mateřská škola v provozu:

od 1. července do 29. července

a od 29. srpna do 31. srpna 2022. 

V době od 1. srpna do 26. srpna 2022 bude MŠ uzavřena.

Mateřská škola nebude přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce děti z jiných blanenských mateřských škol.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 600,- Kč a za měsíc srpen na částku 78,- Kč.

18. května 2022 „Jak se staví jeskyně?“

S dětmi ze třídy U berušky a U motýlka navštívíme ve středu dne 18. května dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Jak se staví jeskyně?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody. Na mechanickém modelu si vyzkoušíme, že jeskyně a krápníky vytvořila voda, v herně prolezeme jeskyní
a z krápníkové skládačky si postavíme vlastní krápníky.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Doporučujme sportovní oblečení a obuv.

Vybíráme částku 200,- Kč.

16. května 2022 „Jak se staví jeskyně?“

S dětmi ze třídy U koťátka a U sluníčka navštívíme v pondělí dne 16. května dopoledne Dům přírody v Moravském krasu.

Zúčastníme se vzdělávacího programu „Jak se staví jeskyně?“

Součástí programu jsou hry a aktivity v učebně a herně Domu přírody. Na mechanickém modelu si vyzkoušíme, že jeskyně a krápníky vytvořila voda, v herně prolezeme jeskyní
a z krápníkové skládačky si postavíme vlastní krápníky.

Děti přiveďte do mateřské školy nejpozději do 7:30 hodin.

Doporučujme sportovní oblečení a obuv.

Vybíráme částku 200,- Kč.

5. května 2022 Besídka nejen pro maminky

U příležitosti Svátku maminek a Dne rodin Vás srdečně zveme ve čtvrtek
dne 5. května na besídku.

Budeme se na Vás s dětmi těšit ve třídě U koťátka a U sluníčka: zahájení v 15:30 hodin

a ve třídě U berušky a U motýlka: zahájení v 16:00 hodin.

3. května 2022 Zápis do mateřské školy

V úterý dne 3. května 2022 v době od 9:00 do 16:00 hodin se v kanceláři
na 1. podlaží (horní vchod do budovy MŠ) podávají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023.

Informace k podávání žádostí jsou ke stažení zde:

Zákonný zástupce dítěte odevzdá vyplněnou žádost a povinnou přílohu k žádosti (potvrzení od lékaře), předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte k ověření údajů.

Zákonný zástupce, který není státním občanem ČR, doloží také doklad
o oprávněnosti pobytu na území ČR, doklad o trvalém bydlišti a kartičku zdravotní pojišťovny dítěte.

Zákonnému zástupci dítěte budou předány podrobné informace o průběhu správního řízení v písemné formě (přidělení registračního čísla, termín a způsob zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, způsob doručení rozhodnutí o přijetí uchazeče
a způsob doručení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče).

25. dubna 2022 Den otevřených dveří

V pondělí dne 25. dubna 2022 zveme všechny zájemce v době od 10:00
do 11:30 hodin na návštěvu naší mateřské školy.

Seznámíte se s prostředím mateřské školy, s realizací školního vzdělávacího programu,
ve třídách Vám paní učitelky představí ukázky vzdělávací nabídky respektující nejen individuální potřeby dítěte, ale také rozvoj všech typů inteligence, nahlédnete do portfolia dítěte.

Budete mít možnost si vyzvednout formuláře k zápisu.  

Těšíme se na Vaši účast.

Zápis do mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční  v úterý dne 3. května 2022 v době od 9:00 do 16:00 hodin.

Školský obvod spádové školy Mateřská škola Blansko, Údolní 8: ulice
9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách, Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části města Klepačov, Lažánky, Skalní mlýn.

Dokumenty ke staženi zde:

SMĚRNICE K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ŽÁDOST K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

POVINNÁ PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI – POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

Tiskopisy žádosti a povinné přílohy k žádosti (potvrzení od lékaře) je možné si osobně vyzvednout v kanceláři vedoucí školní jídelny od úterý 12. dubna 2022 v době od 7:00 do 14:30 hodin (boční vchod do budovy MŠ).

Prázdninový provoz v mateřské škole

Rada města Blanska odsouhlasila

harmonogram provozu mateřských škol v červenci a srpnu 2022.

Mateřská škola bude mít provoz:

od 1. července do 29. července

a od 29. srpna do 31. srpna 2022. 

V době od 1. srpna do 26. srpna 2022 bude MŠ uzavřena.

Mateřská škola nebude přijímat v měsících červenci a srpnu k docházce děti z jiných blanenských mateřských škol.

Výše úplaty za měsíc červenec je stanovena na částku 600,- Kč a za měsíc srpen na částku 78,- Kč.

Uzavření provozu mateřské školy

Mateřská škola bude během vánočních svátků uzavřena.

Ve středu dne 22. prosince 2021 půjdou děti do mateřské školy v tomto roce naposledy. Provoz zahájíme v pondělí dne 3. ledna 2022.

Za měsíc prosinec je stanovena snížená výše úplaty: 430,- Kč

Informace MŠMT – Režim návratu ze zahraničí

Mateřská škola nesmí umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, jde-li
o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

Děti ve věku do 6 let nejsou povinny se prokázat negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po určenou dobu.

Na děti, které již dovršily 6 let věku, se vztahují Pravidla pro návrat, která jsou upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informace k zahájení nového školního roku od 1. září 2021

Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2021 řídí Doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR pro školy a školská zařízení k zahájení školního roku 2021/2022 v souvislosti s probíhající pandemií onemocnění COVID-19 a podrobnými informacemi MŠMT k organizačnímu zajištění chodu škol s grafickým odlišením závazných, doporučujících a informativních ustanovení.

Cílem těchto preventivních opatření je zdravotní zabezpečení provozu škol v oblasti provozní a osobní hygieny a režimových opatření. Tato preventivní opatření jsou v provozu naší mateřské školy již dlouhodobě zavedena. Umožňují tak minimalizovat rozsah restriktivních opatření v případě výskytu onemocnění Covid-19 v MŠ, tzn. především rozsah uložených karanténních opatření ze strany místně příslušné hygienické stanice.

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně na podzim
a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí – měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

U dětí, které trpí alergií, rodiče doloží písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

V souladu s vývojem situace Vás budou průběžně informovat paní učitelky, aktuální informace najdete také na webových stránkách MŠ a na nástěnkách ve vchodech
a šatnách dětí.

Zaměstnanci, děti, jejich zákonní zástupci a další osoby jsou povinni se řídit vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 Společně s Vámi chceme udělat vše pro to, aby epidemiologická situace ovlivňovala vzdělávání dětí v naší mateřské škole co nejméně.

Vážení rodiče, děkujeme za Vaši vstřícnost a spolupráci.